Overgang naar voortgezet onderwijs

Plaatsingswijzer

Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de Cito Eindtoets niet meer gebruikt bij de advisering van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In plaats daarvan hanteren alle besturen van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze regio vanaf dit schooljaar de Plaatsingswijzer.

De Plaatsingswijzer is een instrument dat uitgaat van de ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 t/m groep 8 volgens het Cito leerlingvolgsysteem. Dit doet in onze ogen meer recht aan de ontwikkeling van kinderen, dan de momentopname die de Cito Eindtoets in groep 8. In die zin toont het niet een ‘foto’ van het kind, maar een ‘film’.

De ervaring is dat de Plaatsingswijzer betere, meer eenduidige, plaatsingen oplevert  in het voortgezet onderwijs  met minder doublures en afstroom en dus tot betere kansen voor uw kind kan leiden en uiteindelijk een beter rendement in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de procedure en het tijdpad van de overgang van groep 8 naar het VO kunt u vinden op www.frieseplaatsingswijzer en/of www.passendonderwijsgroningen.nl

De Centrale Eindtoets PO

(Uitzonderingen daargelaten) maken basisschoolleerlingen nog steeds een centraal gereguleerde eindtoets. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets PO beschikbaar. Maar scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van die eindtoets. Het schooladvies is doorslaggevend.

Middels de Centrale Eindtoets PO wordt de kennis van leerlingen getoetst op twee  verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen.  Daarnaast kan ook het onderdeel wereldoriëntatie worden afgenomen. Het onderdeel studievaardigheden wordt in de Centrale Eindtoets geïntegreerd in de onderdelen Nederlandse taal en rekenen en dus niet apart getoetst. Meer informatie kunt u vinden op www.centraleeindtoetspo.nl

Het schooladvies

Het advies voor de schoolkeuze is gebaseerd op de Plaatsingswijzer en de kennis en de ervaring die onze school met uw kind heeft opgedaan. Voor een zo optimaal mogelijk advies en keuze voor plaatsing, worden bij sommige leerlingen aan het begin van groep 8 aanvullende toetsen afgenomen. De ouders van de betreffende leerlingen worden tijdig uitgenodigd voor een gesprek hierover en gevraagd om toestemming voor de toets te geven.

Ouders en de schoolkeuze

Voor alle groep 8 leerlingen vult de leerkracht een rapportageformulier in, gericht aan het VO. Ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs. De scholen voor VO beslissen zelf over de toelating en plaatsing. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies