Omgaan met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een positieve manier met elkaar omgaan. Dat ieder de ander accepteert en respecteert zoals hij/zij is. We hechten veel waarde aan een goede sfeer in de groep.

Pesten

‘Is dat bij ons op school een probleem dan?

Elk kind wordt wel eens gepest.'

Dat is waar, maar we willen niet dat het uit de hand loopt. Als pesten op school niet wordt aangepakt, kan de gepeste maar ook de pester later onaangename gevolgen ondervinden. Daarom zetten wij als school in op preventie door het bevorderen van positief sociaal gedrag. Ons doel is er alles aan te doen om pesten te voorkomen. En als dat niet lukt, het probleem aan te pakken.

Wij hanteren binnen onze school de methode “de Vreedzame school”. De Vreedzame School is een methode voor sociaal-emotionele vorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. 

De Vreedzame School

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

De methode Vreedzame School geeft praktische handvatten voor meningsvorming en besluitvorming, het omgaan met conflicten, openstaan voor verschillenden en het nemen van verantwoordelijkheid. De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het niet bij.

Het is de bedoeling dat de methode het uitgangspunt wordt van het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarvoor  is een intensief implementatietraject nodig.  Dit traject bestrijkt twee schooljaren. Naast deze nieuwe methode maken we ook gebruik van een pestprotocol.

Pestprotocol

We hebben een pestprotocol dat vertelt hoe te handelen om pesten te voorkomen en hoe er aandacht aan te besteden. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het protocol.

1. Normen en regels stellen

Aan het begin van elk schooljaar stellen we samen in de groep regels en afspraken op. Zo bepalen we de grenzen. Dit is essentieel voor een goed normbesef in de groep. We stimuleren leerlingen om elkaar aan te spreken op het niet naleven van regels.

2. Pesten bespreekbaar maken

We besteden regelmatig aandacht in de klas aan hoe we met elkaar horen om te gaan. Leerlingen krijgen daarbij handvatten aangereikt voor wat ze kunnen doen als ze gepest worden. We leren ze dat het allerbelangrijkste is om het aan iemand te vertellen.

3. Behandelen als groepsprobleem

Wij zien pesten als een groepsprobleem en behandelen dit ook zo. We praten met de betrokken leerlingen, de ouders van de betrokkenen en de zwijgende middengroep. Alleen zo kunnen we tot de kern van het probleem en een oplossing komen.

Als het een ernstig probleem is en we kunnen het niet op school oplossen, dan vragen we de schoolbegeleidingsdienst KCOO (Kennis Centrum Openbaar Onderwijs) ons te helpen. 

Klik hieronder voor het volledige pestprotocol:

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies