Passend onderwijs

Sinds dit schooljaar hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn dat elk kind dat wordt aangemeld en elke leerling die al op school zit een passende plek krijgt. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders.

Al voor de invoering van dit systeem richtten wij ons op het bieden van passend en opbrengstgericht onderwijs voor onze leerlingen. Dit betekent dat elk kind op onze school onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en/of beperkingen past. Ook de kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap.

Ondersteuningsprofiel

Op onze school bieden wij de basisondersteuning. Dit betekent:

  • vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen;
  • een veilige schoolklimaat;
  • een toegankelijk schoolgebouw;
  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
  • een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • aanpak gericht op sociale veiligheid;
  • een protocol voor medische handeling.

Op de website Passend Onderwijs vindt u meer informatie. Daarnaast kunt u voor de details omtrent onze ondersteuning terecht bij de directeur, mevr. Karlijn van der Walle. Hieronder zullen we iets meer vertellen over de praktische uitvoering.

Groepsplan

Om passend en opbrengst gericht onderwijs praktisch vorm te geven kiezen wij voor 1-Zorgroute. Binnen 1-Zorgroute staat het werken met groepsplannen centraal. De leerkracht beschrijft in het groepsplan hoe hij omgaat met de diverse onderwijsbehoeften in zijn groep, welke verschillende doelen er gehaald kunnen worden en hoe de leerkracht dat wil bereiken.

Groepsverlenging of groep overslaan

Voor kinderen die problemen ondervinden met de leerstof of extra goed kunnen leren, zoeken we een oplossing. Bijvoorbeeld door het geven van extra oefenstof of begeleide oefening. Wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind ondanks dat opvallend verschilt van die van de andere klasgenoten, kijken we met de ouders of groepsverlenging of groep overslaan verstandig is.

Langdurige leerproblemen

Wanneer er sprake is van langdurige leerproblemen kan in overleg met de ouders worden besloten de leerling een eigen lespakket (leerlijn) te bieden. Dit heet een ontwikkelingsperspectief en valt buiten de basisondersteuning. Wij betrekken daarom altijd een extern deskundige bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. En vanzelfsprekend leggen we het ontwikkelingsperspectief aan de ouders voor.

Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs

Bij grote of ernstige leer- of ontwikkelingsproblemen, kan het zijn dat een leerling beter op zijn plaats is in het speciaal basisonderwijs. Dit is altijd in goede samenspraak met de ouders en na zorgvuldig afwegen van alle opties.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies